Privacyverklaring

Privacy, cookies en gerelateerd
Jouw persoonsgegevens; inzien, wijzigen, verwijderen, cookies en meer

Health Centre Chõ, met onderdelen Chõ Behandelingen (1), Chõ Instituut (2) en Chõ Producten/Chõ Webshop (3a Product, 3b Woning Energie Analyse), gaat uiterst voorzichtig om met de persoonsgegevens van klanten.

Algemeen

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens, die wij bijhouden, hoe wij deze opslaan en beveiligen, wat we met deze gegevens doen en wat wij er zeker nooit mee doen. Daarnaast vind je informatie over de mogelijkheden die je hebt om:

  • De gegevens van en over jou in te zien.
  • Een deel van de informatie over jou te laten aanpassen.
  • De informatie over jou (deels of geheel) te laten verwijderen.
  • Aan te geven dat er niets extern mag worden doorgegeven (en de uitzonderingen daarop).
  • Wanneer gegevens niet zomaar kunnen worden aangepast of verwijderd.
  • Wat de procedures zijn en wanneer wij uiterlijk reageren.
Welke persoonsgegevens houden wij bij?

Dat wat van belang is voor het behandeltraject, voor het volgen van een cursus, training of opleiding, voor het adviseren van producten en de eventuele praktische financiële afhandeling daarvan, waaronder:

Persoons-gegevensWelke onderdelen
Voor- en achternaam1, 2, 3a, 3b
Geslacht1, 2
Geboortedatum1, 2, 3b
Adresgegevens1, 2, 3a, 3b
Telefoonnummer1, 2, 3a, 3b
E-mail adres klant1, 2, 3a, 3b
Overig door klant actief verstrekt via website, in correspondentie en telefonisch1, 2, 3a, 3b
Lijst met contactgegevens via een app, zoals survey monkey1, 2, 3a, 3b

Wanneer de klant een kind betreft, verwerken we voor zover nodig de persoonsgegevens van alle gezaghebbenden. Indien de dienst meerdere personen betreft, zoals bij een Woning Energie Analyse, verwerken we voor zover nodig de persoonsgegevens van al deze personen.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens houden wij bij?

Dat wat van belang is voor het behandeltraject, voor het volgen van een cursus, training of opleiding en voor het adviseren van producten, waaronder:

Bijzondere Persoonsgegevens onderdelenWelke onderdelen
Gezondheid en welzijn1, 2, 3b
Uitgevoerde onderzoeken1, 2, 3b
Opgevraagde gegevens bij andere betrokkenen (expliciete toestemming)1, 2
Godsdienst of levensovertuiging1, 2
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar1, 2, 4b

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@healthcentre-cho.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Welke cookies, of vergelijkbare technieken, gebruiken wij?

Onze website maakt geen gebruik van cookies, die individuele persoonsgegevens onthouden en opslaan. Alleen voor navigatie en google wordt gebruik gemaakt van zogenaamde analytische cookies. Deze zijn niet gebonden aan een naam of adres. De formulieren op de website verzamelen naast jouw persoonsgegevens ook: jouw IP adres en het gebruikte OS.

Welke gegevens gebruiken we waar?

Health Centre Chõ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

DoelWelke onderdelen
Afhandelen van betaling1, 2, 3a, 3b
Contact (bellen, e-mail, What’s app of vergelijkbaar) voor uitvoering dienstverlening1, 2, 3a, 3b
Informatie over wijziging diensten of producten1, 2, 3a, 3b
Afleveren goederen of diensten1, 2, 3a, 3b
Voor het uitvoeren van de dienst1, 2, 3b
Wettelijk verplicht (o.a. administratie, belastingaangifte)1, 2, 3a, 3b
Wettelijk verplicht (o.a. zorgverzekeraar, WGBO)1, 2

Voor de nieuwsbrieven geef je je zelf apart op via de website. Er is geen rechtstreekse link tussen onze database van de verschillende onderdelen en de mailinglijst. Wanneer je een behandel- of coaching traject volgt, je deelneemt aan een cursus of opleiding of een andere dienst of product afneemt, voegen we je naam en e-mail adres toe aan de mailinglijst. We kunnen je dan goed op de hoogte houden. uitschrijven voor de nieuwsbrief doe je zelf; onder elke nieuwsbrief staat de optie om je uit te schrijven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Health Centre Chõ neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Health Centre Chõ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Health Centre Chõ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Verder hanteren we de wettelijke bewaartermijnen, zoals vastgesteld door de belastingdienst en de wet WGBO. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Chõ Behandelingen
CategorieBewaartermijnReden
Persoonsgegevens20 jaar / 20 jaar nadat kind 18 jaar isWet WGBO
Bijzondere persoonsgegevens20 jaar / 20 jaar nadat kind 18 jaar isWet WGBO
Chõ Instituut & Chõ Producten
CategorieBewaartermijnReden
Persoonsgegevens7 jaarBelastingdienst
Bijzondere persoonsgegevens7 jaarBelastingdienst
OpmerkingTenzij onderdeel van behandeltraject, zie bewaartermijn Chõ behandelingen
Delen van persoonsgegevens met derden

Health Centre Chõ verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Health Centre Chõ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Health Centre Chõ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@healthcentre-cho.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Health Centre Chõ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Health Centre Chõ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

2022 Privacy verklaring